מילון נתונים כלכליים
 

מילון נתונים ואירועים כלכליים

אמון הצרכנים Consumer Confidence
חשיבות: ****
ארה"ב: ועידת ההנהלה
זמן פרסום: יום שלישי האחרון בחודש בשעה 17:00
תקופת התייחסות: חודש נוכחי
סקר חודשי הנערך בקרב 5,000 משקי בית ע"י הקבוצה העולמית ומפורסם ע"י "ועידת ההנהלה", אמריקאי עצמאי לשירות הציבור בנושאי כלכלה ועסקים, מטרתו העיקרית של הסקר הוא לניבוי שינויים פתאומיים בתבניות הצריכה, למרות שרב השינויים הקטנים הנם מינוריים בלבד .שינויים משמעותיים בתבניות הצריכה מוגדרים כשינויים הגדולים מ 5-נק '. הסקר מורכב משני מדדי משנה: אמון הצרכנים ביחס למצב הנכחי שמהווה 40%  וביחס לציפיותיהם העתידיות 60%.

אשראי הצרכנים Consumer Credit
חשיבות: ****
ארה"ב: הבנק המרכזי
זמן פרסום: יום העסקים החמישי בחודש בשעה 22:00
תקופת התייחסות: חודשיים קודמים
רמת חשיבות גבוהה .בארה"ב מתפרסם הדו "ח ע "י הבנק המרכזי ביום המסחר החמישי בחודש ומתייחס לחודשיים הקודמים לו .הדו "ח מודד את חוב הצרכנים ונחשב לתנודתי מאוד ונתון לעדכונים משמעותיים. הדו"ח מתפרסם זמן רב אחרי דו"חות הצריכה האחרים ואי לכך ההשפעה שלו על השוק לפעמים לא מורגשת.

דורשי דמי אבטלה חדשים  Initial Jobless Claims
חשיבות: ****
ארה"ב: מחלקת התעסוקה ולימודי הממשל של משרד העבודה
זמן פרסום: מדי יום חמישי בשעה 15:30
תקופת התייחסות: שבוע שעבר
דו"ח זה מפרט את מספר העובדים שהגישו בקשה ראשונית לדמי אבטלה במהלך השבוע שחלף. הדו"ח מצביע על מספר הפונים ולא על מספר המאושרים .אדם זכאי לדמי אבטלה אם הוא פוטר שלא מרצונו. האנליסטים נוטים לייחס חשיבות למדד שבועי זה מאחר ויש לו השלכות על דו"ח התעסוקה החודשי: עלייה במספר דורשי דמי האבטלה מעיד בד"כ על עלייה בפיטורים והחלשות שוק העבודה. מנגד, ירידה במספר דורשי דמי האבטלה מפורשת כעדות על שיפור במצב התעסוקה. במבט ראשון, השימוש בנתון זה ככלי המודד את הפיטורים בפרקי זמן מסוימים להערכת מצבו של שוק העבודה, נראה הגיוני. במקרים רבים, נתון זה אכן מלמד אותנו רבות על דו"ח התעסוקה הצפוי, אך במהלך השנים זכורים מקרים בהם דורשי דמי האבטלה הביאו לפירוש לא נכון של התעסוקה. בשורה התחתונה, דו"ח דורשי דמי האבטלה החדשים אינו נחשב לכלי אמין דיו להערכת השינויים החודשיים במספר המועסקים. התאימות הגבוהה ביותר בין דו"ח זה לדו"ח התעסוקה מושגת דווקא בתקופות של מיתון.

הוצאות בנייה Construction Spending
חשיבות **
ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום העסקים הראשון בחודש בשעה 17:00
תקופת התייחסות: חודשיים קודמים דו"ח זה מפרט את ההוצאות הבנייה חדשות  למגורים ולבנייה ציבורית. השינויים החודשיים תנודתיים מאוד ונתונים לעדכונים משמעותיים, אי לכך חשיבותו אינו גבוהה ולרב אינו משפיע על המסחר. רק מגמות רבעוניות ומעלה עשויות להשפיע על השוק. הנתונים מופיעים בצורה נומינלית ובצורה ריאלית מותאמים לאינפלציה מאחר והם משמשים את הכלכלנים בעת חישוב התמ"ג.

הזמנת מוצרים ברי - קיימא Durable Goods Orders
חשיבות: ***
ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 26-בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודש קודם
סך ההזמנות למוצרים ברי - קיימא ,מוצרים הכוללים מוצרי הון  מכונות, מפעלים וציוד, תחבורה ובטחון. למוצרים ברי -קיימא חשיבות עליונה בכל הנוגע לציפיות בשינויים בייצור ולאיתור מחזוריות כלכלית. תנודתיות רבה בחלקם הגדול של מוצרים אלה: מטוסים והזמנות אזרחים משפיעה רבות על סך ההזמנות. המידע בגין הזמנות מוצרים ברי -קיימא תורם מדי תקופה להערכה מחודשת של הנתונים השונים שמפורסמים שבוע לפני כן. נתון המוצרים ברי - קיימא שימושיים בדרך כלל יותר כשמשמיטים מהם את הזמנות הביטחון והתחבורה ומחשבים ממוצע נע לפי 3 חודשים ובודקים שינויים באחוזים במונחים שנתיים.

הזמנות מפעלים Factory Orders
חשיבות: ****
ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר הראשון בחודש בשעה 17:00
תקופת התייחסות: חודשיים קודמים
דו "ח זה מורכב משני דו "חות אחרים ,הזמנות מוצרים ברי -קיימא- כ 54%-והזמנות מוצרים שאינם ברי -קיימא - כ ). 46%-הזמנות המפעלים נחשבים לצפויים מאוד מאחר והזמנות מוצרים ברי -קיימא קודמים בפרסומם לנתון זה .למעשה ,חשיבותו הגדולה ביותר של מדד זה היא בחישוב החוזר של הזמנות המוצרים ברי -הקיימא .הזמנות מוצרים שאינם ברי -קיימא ( בד "כ מוצרי מזון וטבק שגדלים כל השנה ולכן גם הם צפויים )מופיעים לראשונה עם פרסום נתון זה. מדד נוסף שמתפרסם לראשונה במסגרת נתון זה הוא מלאים עסקיים -זוהי ההזדמנות הראשונה במהלך החודש להציץ בתמונת המלאים מלאים סיטונאים מתפרסמים שבוע לאחר מכן ומלאים קמעונאיים מתפרסמים לאחר מספר ימים נוספים.למרות שעל פי רב, אין תוצאת המלאים משפיעה על השוק ,הכלכלנים משתמשים בנתון זה להערכת חלקם של המלאים בדו "ח התמ "ג הרבעוני.

החלטה בנושא הריבית Interest Rate Decision
חשיבות ****
ארה "ב: הבנק המרכזי
הריבית היא הכלי העיקרי בא משתמשים הבנקים המרכזיים לניהול המדיניות המוניטרית .ריבית נמוכה מביאה לעלייה באשראי ובצריכה של המגזר הפרטי והעסקי וכך ממריצה את הפעילות העסקית, מגבירה את הצמיחה ומקטינה את האבטלה .ריבית נמוכה מקטינה את כדאיות ההשקעה במטבע המקומי ועל פי רב מביאה לפיחות ולעלייה באינפלציה .השפעת הודעת הריבית על השוק נגזרת בעיקר משונותה מהציפיות . לכן כל שינויי מהצפי ולו המיזערי ביותר בהחלטה על גובה הריבית גורם לתזוזה חזקה של השוק לכיוון המתאים.

היצע הכסף M3 Money Supply
חשיבות ***
מקור: הבנק המרכזי
כולל את M1 ו- M2 בתוספת חסכונות ופיקדונות לטווח ארוך ,הפקדות של סכומים גבוהים (מעל K100$) ופיקדונות של המגזר המוסדי. כמות הכסף בחשבונות נזילים של מטבעות והפקדות ,חשבונות המשמשים לביצוע עסקות :M1 והעברות כספים. החשבונות מורכבים מעו"ש מזומן ,המחאות נוסעים וחשבונות נזילים, בתוספת נכסים נזילים כמו פיקדונות ומלווים קצרי מועד שונים.

הכנסה פרטית Personal Income
חשיבות **
ארה"ב: הלשכה לניתוח כלכלי של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר הראשון בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודשיים קודמים
הכנסה פרטית מודדת את סך ההכנסה מכל המקורות .הרכיב העיקרי של ההכנסה הוא שכר, רכיב אותו ניתן להעריך ע "י מספר המועסקים ונתוני השכר האחרים כפי שמשתקפים בדו"ח התעסוקה .בנוסף ,קיימים סעיפי הכנסה נוספים ,ביניהם ,הכנסה משכירות ,תשלומים מהממשלה, הכנסות מריבית ומדיבידנדים .ההכנסה הפרטית נחשבת ככלי מהימן, אם כי לא מושלם, לניבוי הצריכה העתידית .תקופות מיתון מתאפיינות על פי רב בהאטה משמעותית בהוצאות הצרכנים ובעקבותיהן ירידה בצמיחת ההכנסה.

התחלות ואישורי בנייה
Housing Starts
חשיבות **
ארה "ב: לשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל-16 בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודש קודם
התחלות בנייה מודדות את מספר יח 'הדיור למגורים שבנייתם החלה במהלך כל חודש .התחלת בנייה מוגדרת כתחילת החפירות להנחת יסודות הבניין .רשיונות בנייה הם הרשיונות שהוצאו למטרת אישור החפירות חשיבות הנתון היא ביכולתו להאיץ מגמות בכלכלה ולנבא את הבאות. שינויים בשערי ריבית, בייחוד בריבית המשכנתאות, משפיעה על נתון זה. עלייה בריבית משפיעה על ירידה במכירות בתים ולאחר מכן גם על התחלות בנייה. להפך, שערי ריבית נמוכים נוטים להמריץ מכירות בתים והתחלות בנייה.

ייצור תעשייתי Industrial Production
חשיבות **
ארה"ב: הבנק המרכזי
זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 15-בחודש בשעה 16:15
תקופת התייחסות: חודש קודם
דו "ח זה מודד את התפוקה הפיזית במפעלים ובמכרות .תפוקת היצרנים ,הרכיב הגדול ביותר בסך הייצור התעשייתי, צפוי כמעט במדויק באמצעות סעיף סך שעות העבודה היצרניות, כפי שמופיעות בדו "ח התעסוקה.

מאזן הסחר הבינ"ל International Trade Balance
חשיבות ****
ארה "ב: הלשכה לניתוח כלכלי ולשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 20-בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודשיים קודמים
דו "ח הסחר מרכז תשומת לב רבה מאחר והוא מאפשר הצצה על המגמות במאזן הסחר הכללי. עם זאת, מומלץ לחקור גם את המגמות ביצוא ויבוא סחורות ושירותים .הדו "ח מודד את ההפרש בין היצוא ליבוא סחורות מהמדינה. מאזן חיובי-  עודף מתרחש כאשר המדינה מייצאת יותר מאשר מייבאת. ולהפך, מאזן שלילי- גירעון מתרחש כאשר המדינה מייבאת יותר מאשר מייצאת. ככל שהעודף גדול יותר  או ככל שהגירעון קטן יותר, כך גודל התוצר הלאומי. יחד עם זאת, עלייה בגירעון יכולה לשקף עלייה בצריכה ומכאן לאותת על התחזקות כלכלית. נתוני היצוא חשובים במיוחד למעקב, שכן באמצעותם ניתן לעקוב אחרי התפתחותן של כלכלות מתחרות והשפעתן על הכלכלה המקומית. היבוא מספק אינדיקציה טובה על הביקוש המקומי אך ערכו אינו גבוה מאחר והוא מתפרסם באיחור ביחס לנתוני הצריכה האחרים. תנודתיות מאזן הסחר החודשי עשויה להיות בעלת חשיבות גבוהה לחיזוי התמ "ג .היצוא נטו הנו רכיב תנודתי יחסית של התמ"ג ודו"ח הסחר מספק רמזים ראשוניים בלבד לסך יצוא הנטו ברבעון.

מאזן התשלומים Balance of Payments
רישום שיטתי של התנועות הכספיות ,המתבצעות בין מדינה לשאר העולם, המהוות מקור במט"ח שימוש למט"ח, בתקופה נתונה - בד "כ שנה. התנועות כוללות מעבר מוצרים, שירותים ותנועות הון לזמן קצר ולזמן ארוך וכן העברות חד צדדיות. רישום התנועות הכספיות בין המדינה לשאר העולם משקף למעשה את היחסים הכלכליים הבינלאומיים שלה. עודף במאזן התשלומים הנו מצב של עודף מקורות במט "ח על שימושים במט"ח. גירעון במאזן התשלומים הנו מצב של עודף שימושים במט "ח על מקורות במט "ח. מאזן התשלומים מורכב מהחשבון השוטף +חשבון ההון. אלמנט זה הוא אחד החשובים בשוק המט"ח - כאשר מדינה מחליטה להמיר את יתרות מט" ח שלה (דולר  ליורו) היא למעשה מביעה אי אמון באותו מטבע. הבעת אי אמון מזיזה שוק מקצה לקצה.

מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים Leading Economic Indicators) LEI)
חשיבות ***
ארה "ב: ועידת ההנהלה
זמן פרסום: במהלך ימי המסחר הראשונים בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודשיים קודמים
מדד זה מורכב מעשרה אינדיקטורים שונים האמורים יחדיו לנבא את הפעילות העסקית העתידית .בדרך כלל מגיע המדד לשיאים חיוביים ושליליים לפני המחזור המלא של הכלכלה ובכך הוא הופך לכלי חשוב ביותר לביצוע תחזיות ותכנונים. רכיבי מדד זה נבחרו ממגוון מגזרים בכלכלה וכוללים ייצור, בנייה, פיננסיים, קמעונאות ומשתנים צרכניים. הרכיבים נבחרו בשל מידת שייכותם הכלכלית ובשל התאמתם הסטטיסטית. רכיבי המדד משוקללים באופן שווה בכדי לבדוק את התרומה נטו למדד המשולב .המדדים המובילים נבחרו בקפידה וכוללים מדדים כמו: ממוצע אורך שבוע העבודה, דרישות התעסוקה השבועיות, הזמנות חדשות ממפעלים של סחורות וחומרים המיועדות לשוק הפרטי, ביצועי הרוכלים, חוזים והזמנות למפעלים חדשים וציוד, אישורי בנייה ,מחירי מניות ( על פי ),S&P500 הפרש הריביות בין ריבית האג "ח ל-10 שנים לבין ריבית הבנק המרכזי, היצע הכסף (M2) ומדד סנטימנט הצרכנים של אונ 'מישיגן.

חשבון ההון Capital Account
כולל את תנועות ההון שיש למדינה עם שאר העולם עוקב אחר זרם ההשקעות הנכנסות והיוצאות ממדינה, לדוגמא תשלומים לחברות, מניות, אג "ח, חשבונות בנק, נדל "ן ומפעלים. מאזן התשלומים מושפע מגורמים שונים וכולל את האקלים הפיננסי והכלכלי של מדינות אחרות.

חשבון השוטף Current Account
החלק החשוב ביותר בנתון הסחר הבינ "ל. החשבון השוטף כולל את המאזן המסחרי וכן יבוא ויצוא שירותים והעברות חד צדדיות של מט "ח. העברות חד צדדיות מתייחסות לכסף שנכנס למדינה מחו "ל וכסף היוצא מהמדינה שלא תמורת סחורות, שירותים או נכסים פיננסיים.
לדוגמא: כסף שנשלח ע "י עובדים במדינה אחת למשפחותיהם במדינה אחרת.

מדד המחירים המשולב לצרכן Harmonised Index of Consumer Prices) HICP)
מדד המחירים לצרכן במונחי האיחוד האירופי. מאחר ולכל מדינה באיחוד האירופי יש שיטות וסלים משלה למדידת האינפלציה, נקבע סל מוצרים אחיד וקבוע המאפשר השוואה נוחה ומדויקת במחירי הסל בין מדינות האיחוד השונות. זהו מדד האינפלציה המרכזי באיחוד המוניטרי האירופי ובבריטניה.

הזמנות חדשות New orders
חשיבות **
הנתון הידוע גם בשמו הקודם, הזמנות מפעלים, מודד את הערך הדולרי של הזמנות המגזר היצרני ונחשב למדד מוביל לבדיקת פעילות המגזר. ירידה ברמת ההזמנות המלווה בעלייה במלאי המפעלים מרמזת בד"כ על מיתון קרב. מצד שני, עלייה בהזמנות וירידה במלאים מרמזת על סימני התאוששות וצמיחה. קיים יחס ישר בין הזמנות לתפוקה /ייצור. עלייה בהזמנות מעידה על עלייה בביקוש ומביאה לעלייה בתפוקה ובתעסוקה.

מדד המחירים המשולב לצרכן - ליבה Core HICP
מדד המחירים המשולב לצרכן ללא קטיגוריות המזון והאנרגיה. מדד הליבה נותן תמונה מהימנה יותר על הכוחות האינפלציוניים הפועלים בשוק, מאחר ומחירי האוכל והאנרגיה עשויים להתנדנד בהשפעת גורמים שאינם כלכליים נטו, כמו מלחמות ,מכסות נפט ומזג אוויר, יש חשיבות לבידודם של גורמים שמשפיעים על שינויי המחירים.

מדד המחירים הסיטונאיים Wholesale Price Index) WPI)
מדד האינפלציה המרכזי ביפן .מדד חודשי זה מודד את השינוי ברמת המחירים הסיטונאיים. בארה "ב כולל המדד קבוצה של כ 2,000 סחורות החל מגומי גולמי, כותנה, ברזל ועד לפריטים סופיים כגון צמיגים ומכוניות. המחירים הסיטונאיים מחושבים כאשר המוצרים עוברים את שלב היצור וההפצה, טרם הגיעם למכירה לצרכן.

מדד המחירים הקמעונאים Retail Price Index) RPI)
מדד חודשי של מחירי סחורות ושירותים שלעיתים קרובות מתייחסים אליו כמדד יוקר המחיה. באמצעות המדד מודדים את השינוי החודשי במחירו של סל מוצרי צריכה שנרכש ע "י משק בית ממוצע על בסיס קבוע. החשיבות היחסית שניתנת למוצרים בסל מבוססת על סקרים תקופתיים שנעשים ע "י הממשלה באשר להרגלי הצריכה היומיים.

מדד המחירים ליצרן Producer Price Index) PPI)
חשיבות ***
ארה"ב: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה
זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 11-בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודש קודם
המדד מודד את השינויים החודשיים במחירי מכירות הסיטונאות ומושפע ממחירי הסחורות, התעשייה ומצב התפוקה. המדד נחשב לסממן מדויק של מדד המחירים לצרכן. השווקים מתמקדים בד "כ במדד זה בניכוי חלקי המזון והאנרגיה, הליבה, בשל תנודתם הגבוהה לשם קבלת תמונה אמיתית יותר על הכוחות האינפלציוניים הפועלים בשוק.

מדד המחירים לצרכן CPI (Consumer Price Index)
חשיבות ****
ארה "ב: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה
זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 13-בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודש קודם
מדד האינפלציה המרכזי ברב מדינות העולם מודד את שינוי המחירים לצרכן של סל מוצרים המורכב מסחורות ושירותים חיוניים אותם צורך הצרכן הממוצע .הסל כולל פריטים כמו מזון, ביגוד, דיור, דלק, תחבורה, בריאות וכל שאר הסחורות ו/או השירותים אותם צורכים האנשיםמדי יום. הפריטים מחולקים לשבע קטיגוריות ולכל קטגוריה משקל משלה בהתאם לחשיבותה.

מדד המחירים לצרכן -ליבה Core CPI
חשיבות ***
ארה"ב: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה
זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 13-בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודש קודם
מדד המחירים לצרכן ללא קטיגוריות המזון והאנרגיה. מדד הליבה נותן תמונה מהימנה יותר עלהכוחות האינפלציוניים הפועלים בשוק ,מאחר ומחירי האוכל והאנרגיה עשויים להתנדנד בהשפעת גורמים שאינם כלכליים נטו ,כמו מלחמות ,מכסות נפט ומזג אוויר, יש חשיבות לבידודם של גורמים שמשפיעים על שינויי המחירים.

מכירות בתים חדשים New Home sales
חשיבות: **
ארה"ב:  לשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר האחרון בחודש בשעה 17:00
תקופת התייחסות: חודש קודם
נתונים אודות מכירות של בתים חדשים מפורסמים מדי חודש לכל מדינה בארה"ב ומרוכזים גם לארבעה אזורים: צפון מזרח, המערב התיכון, הדרום והמערב. הדו "ח מכיל גם מידע על מחירי בתים ועל מספר הבתים למכירה. נושא הבנייה הוא חלק מהותי בכלכלה היות והוא מאותת על שינויים בתבנית הוצאות הצרכנים וכך מרמז על הפעילות הכלכלית הצפויה. תנודתיות והערכה מחדש הנן מאוד נפוצות בהתייחסות לדו"ח זה.

מכירות סיטונאיות Wholesale Trade
חשיבות:***
ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר החמישי בחודש בשעה  17:00
תקופת התייחסות: חודשיים קודמים
מודד את אחוז השינוי החודשי של סך הקבלות מחנויות המסחר הקמעונאי וכולל סחורות. זהו המדד האמיתי הראשון למדידת גודל ההוצאות הכספיות של הצרכן. מגבלות מדד זה הן התעלמותו מהוצאות כמו שירותים, ביטוח, הוצאות משפטיות שונות וכד'. בנוסף, חסרון נוסף הוא ההתעלמות מהאינפלציה תוך כדי פרסום נתונים נומינליים ולא ריאלים.

מכירות קמעונאיות Retail Sales
חשיבות: **
ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר הסמוך ביותר ל 13-בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודש קודם
מודד את אחוז השינוי החודשי של סך הקבלות מחנויות המסחר הקמעונאי וכולל הן סחורות ברי - קיימא והן סחורות לא ברי - קיימא. זהו המדד האמיתי הראשון למדידת גודל ההוצאות הכספיות של הצרכן ולא מידת תבניות ההוצאה והצריכה .לרב מתייחסים למדד זה ללא סעיף מכירות כלי רכב (מכירות קמעונאיות - ליבה ) מאחר והן סובלות מתנודתיות גבוהה וחלקן היחסי בסך המכירות הגבוה. גורמים נוספים שעשויים להשפיע על המכירות הם השינויים במחירי מוצרי המזון והאנרגיה (להבדיל משינויים הנובעים משינויים בהרגלי הצריכה). מגבלות מדד זה הן התעלמותו מהוצאות כמו שירותים (כמחצית מסך הצריכה ), ביטוח, הוצאות משפטיות שונות וכד'. בנוסף לאמור לעיל, חסרון נוסף הוא ההתעלמות מהאינפלציה תוך כדי פרסום נתונים נומינליים ולא ריאלים.

מלאים עסקיים Business Inventories
חשיבות: ***
ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר הסמוך ביותר ל 15-בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודשיים קודמים
המלאים העסקיים מורכבים מדו "חות אחרים, כמו הזמנות מוצרים ברי - קיימא, הזמנות מפעלים, מכירות קמעונאיות, מלאי סיטונות ונתוני מכירות. המלאים הם רכיב חשוב בדו"ח התוצר היות והם מאפשרים לנו להבחין בין החלקים השונים שלו - מוצרים שנמכרו לעומת מוצרים שעדיין לא נמכרו. מכאן, ניתן לקבל רמזים משמעותיים על עתידה וכיוונה של הכלכלה. גידול במלאים מצביע על ירידה בדרישה ועל מיתון פוטנציאלי.

מספר המועסקים Non-Farm Payroll (NFP)
חשיבות: ****
ארה"ב: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה
זמן פרסום: יום שישי הראשון בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודש קודם
דו"ח התעסוקה מורכב למעשה משני דו "חות שונים המשקפים סקרים שונים. "סקר משקי הבית"- נערך בקרב כ-60,000 משקי בית ועל פיו נקבע שיעור האבטלה. "סקר הממסד" נערך בקרב 375,000 בתי עסק וממנו נגזרים: מספר המועסקים ללא המגזר החקלאי, אורך שבוע עבודה ממוצע ושכר ממוצע לשעה. שני הדו"חות מודדים את רמות התעסוקה, אך מזוית שונה. לאור ההבדל המשמעותי במספר המשתתפים בכל סקר, עשויות להתקבל תוצאות שונות משמעותית בין חודש אחד למשנהו. השוק מתמקד יותר בדו"ח מספר המועסקים, דו"ח המבוסס על מספר משתתפים רב יותר. שני הדו"חות נחשבים למשמעותיים מאוד בהערכת הפעילות העסקית. דו"ח מספר המועסקים מתייחס למספר מגזרים: תעשייה, מכרות, בנייה, שירותים וממשל המגזר התעשייתי מרכז את מירב תשומת הלב שכן הוא מדד המוביל את המחזוריות העסקית, אך נהוג לבחון גם את המגמות השונות במגזרים האחרים. הדו"ח סוקר גם את מספר שעות העבודה, השעות הנוספות ואת השכר הממוצע לשעה.

 
מוצרים חדשים
נבנה ע"י בניית אתרים