תנאי שימוש


תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר האינטרנט שלנו מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לגברים וגם לנשים כאחד (להלן: "האתר"), הגלישה באתר והשימוש בתכניו ובשירותיו מעיד על הסכמה למלוא התנאים כמפורט להלן לרבות שימוש ע"י מחשב כף יד, מכשיר סלולארי מחשב או בכל דרך אחרת/נוספת, כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר (להלן: "שימוש"). יכול ויש באתר תכנים נוספים שלהם כללים שונים החלים על פי דין המצטרפים לכללים המצוינים בתנאי השימוש באתר. תנאי השימוש הבאים חלים על כל שימוש באתר לרבות בדרכים המצויות לעיל ולרבות בדרכים המפורטות להלן.

המונחים לעיל ולהלן, תוכן או תכנים כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, קולי, חזותי, אור קולי, או כל שילוב שלהם וכן הפצתם, דרך הצגתם, עיצובם, אך לא רק, צילום, עריכתם, עיבודם לרבות, תמונה, הנפשה, איור, דמות, תרשים, הדמיה, דגימה, קובץ קולי, סרטון, קובץ, קוד מחשב, כל תוכנה, פרוטוקול, יישום, סימן, סמל, מאגר נתונים, כל תו ואייקון.

מדיניות פרטיות
מדיניות הפרטית מופיעה באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ לקרוא אותה כל עת שנכנסים לאתר.

השימוש באתר
השימוש באתר מותר רק במידה והינך עומד בתנאים להלן:

 

 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות תוכנה, אבזר, מכשיר או בכל דרך אחרת המחסירה, מוסיפה תכנים ו/או המשנה את עיצובם/תכנם באתר.
 • האתר לא יהא אחראי בכל אחריות ולא יישא באחריות לשום נזק אשר עלול ו/או ייגרם כתוצאה מכל שימוש, קישור לא חוקי לתכנים של האתר.
 • אין לשנות את מיקומה / להסתיר / לסלף את כתובתו של האתר ובכל מקרה קיימת חובה לשמור על מיקומה המדויק בדף האינטרנט.
 • האתר רשאי לנקוט בכל הליך חוקי על מנת לבטל קישור כאמור, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ולמשתמש ו/או מי מטעמו, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר בעניין זה ו/או בעניינים אחרים.
 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים המנוגדים לכל דין, גזענים או מפלים, תכנים פורנוגראפיים ו/או אתרים המנוגדים לחוק.הנך רשאית להשתמש באתר למטרותיך הפרטיות בלבד וכן אסור שימוש כאמור ע"י אחרת.

 

 • כל שימוש באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד.
 • האתר לא יחוב בכל אחריות ולא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לא חוקי לתכנים של האתר.
 • אין לשנות את מיקומה, להסתיר, לסלף את כתובת האתר ובכל מקרה חובה לשמור על מיקומה המדויק בדף האינטרנט. האתר רשאית לנקוט בכל הליך חוקי על מנת לבטל קישור כאמור, בהתאם לשיקול דעת הבלעדי, ולך לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר בעניין זה
 • יובהר כי התכנים המוצגים באתר אשר מבוססים על השיטה הטכנית אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של  כל הנושאים באותו תחום, אלא מדובר במידע כללי המבוסס על נתונים סטטיסטיים שהאתר ליקט תוך מעקב אחר רמות השערים המתפרסמים והנגישים לכלל הציבור, ומבלי לבצע בדיקת נכונות הנתונים.

 • יובהר כי אין האתר אחראי לזמינות ו/או לנכונות המידע ו/או לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק הנתונים לליקוי בדרך העברתו ו/או בתכנו של המידע.

 • אין התוכן באתר מהווה ייעוץ להשקעה והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של מקבל השירות ומתן ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של מקבל השירות. כל מקבל השירות הפועל על פי התוכן אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.

 • ידוע כי מפעיל האתר עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או  נגזרים של החברה הנסקרת ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 • אין האתר אחראי על כל פעולה שביצע משתמש / גולש כתוצאה ממידע שהוצג באתר, מידע לרבות: קישורים לחברות אחרות, מערכות מסחר, אתרים אחרים המציעים לדוגמא מסחר ממונף במט"ח, חוזים עתידיים אופציות, שירותים דומים או משלימים  וכיו"ב - כן יובהר עי אין האתר אחראי במקרה בו מחליט המשתמש לרכוש את שירותיו של צד ג' בכל שלב שהוא ובכל זמן שהוא.ההוראות המצוינות לעיל ולהלן יתווספו על כל הוראת אחרת המופיעה בהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

האתר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, רשאי לסגור אותו, לשנות את מראהו, עיצובו, זמינותו וכל דבר אחר כפי שיוחלט ע"י האתר וכל זאת מבלי שיצטרך ליתן הודעה מראש למי מהגולשים/משתמשים. לא תהיה לך ו/או לכל משתמשת אחרת, כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כספית ו/או אחרת כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין הפסקת השירות או השינויים כאמור.

אחריות
לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר בגין תוכן. הגלישה והשימוש באתר הנם על אחריות המשתמשת בו בלבד. האתר אינו אחראי ואינו מתחייב כי לתכנים המתפרסמים תהיה היענות כלשהי. האתר לא יכול לדעת אילו תגובות תקבלי בשל פרסום התכנים ומי יגיב ולכן לא ישא כלפיך ו/או למי מטעמך באחריות כלשהי. האתר לא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד ג' שיפורסמו על ידך בין אם פרסומם חוקי או בין אם לאו. כל החלטה שתתקבל על ידך בהסתמך על התכנים שהתפרסמו הנם באחריותך המלאה. האתר אינו מתחייב כי תכני צד ג' המתפרסמים באתר יהיו מדויקים, איכותיים, נכונים. האתר לא ישא באחריות לכל תוצאה שנבעה מהם, שימוש בהם או מההסתמכות עליהם.

התכנים באתר הכוללים תכנים המתפרסמים באמצעות דואר אלקטרוני, SMS, פורומים, ניוזלטרים, קהילות וקבוצות דיון אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, אך אם החלטת להסתמך על תוכן כלשהו, עליך חלה האחריות הבלעדית לפעולותיך והתוצאות הנובעות מכך.
האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לך באם יופסק שירות האתר, ו/או יתרחש נזק, תקלה, הפרעה בשירות וכיו"ב אצלה ו/או אצל ספקיה.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני, תכנים, עיצוב, תוכנות, יישומים, סימני המסחר, קוד מחשב, קבצי וידאו, טקסטים, קבצים קוליים, קבצים גרפיים וכל חומר אחר הכלול באתר הנן של האתר בלבד או של צד שלישי אשר הרשה לאתר שימוש בהם.

התיישנות
כל המשתמש ו/או גולש באתר ו/או כל המשתמש בתכניו המופצים בכל דרך שהיא, מסכים בזאת, כי התקופה להתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה נגד האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומו/ה ו/או הופעתו/ה באתר של כל הודעה או תוכן. כן מסכים בזאת כי הוא רואה לגביו בשימוש באתר הסכמה לתקופת התיישנות כמשמעה בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, המשתמש ו/או גולש ו/או כל משתמש בתכניו המופצים בכל דרך שהיא, מסכים כי תקופת ההתיישנות על האתר תהיה על פי דין ולא על פי סעיף זה.

סמכות שיפוט ודין
סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת, מוקנית לערכאות המתאימות לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב בלבד. הדין שיחול הנו הדין הישראלי.

המשתמשת מצהירה כי היא מעל גיל 18 וכן כי קראה את תנאי השימוש באתר וכי אין עליה הגבלה חוקית לשימוש באתר, הבינה את תכנם ומסכימה להם ומאשרת כי תפעל בהתאם להם. עוד מצהירה בזאת כי קראה את תנאי השימוש ועצם כניסתה לאתר, מהווה את הסכמתה לתנאי השימוש בו.

נדרש לקרוא:
1. אזהרת סיכון
2. הגבלת אחריות


 

 
מוצרים חדשים
נבנה ע"י בניית אתרים